T&M Global MMC

Mənzillərin, evlərin, ofislərin və s. peşəkar təmizlənməsi sahəsində biz şübhəsiz uğurlar əldə etmişik. Bu nəticə təkcə əməkdaşlarımızın yüksək peşəkarlığı sayəsində deyil, həmçinin nəm və quru təmizləməni təmin edən ekoloji təmiz yuyucu vasitələr və avadanlıqlar hesabına əldə edilmişdir. Bizim müştərilərin biznes işlərinin və onların əməkdaşlarının fəaliyyətinin nizamı və səliqəsi çox hallarda onların işlədiyi yerin təmizlik və səliqə-səhmanından asılıdır.
Zamanla bazarın tələbləri bizi təmizlik xidmətlərini mənzillərə də şamil etməyə vadar etdi. Hal-hazırda mənzillərin təmizlənməsi tam bir elm sahəsinə çevrilmişdir. O, bizim mənzillərdə rast gəlinən müxtəlif bahalı səthlərin qulluğu qaydalarını, eləcə də, müasir məişət texnikası ilə işi özündə birləşdirir. Mənzillərin, evlərin, ofislərin və s. peşəkar klininq şirkəti tərəfindən təmizlənməsi tamamilə başqa keyfiyyətli təmizlik və gigiyenaya zamanət verir.

Hal-hazırda memarlar tərəfindən tez-tez ən müasir stilli möhtəşəm binalar layihələşdirilir. Bu tip memarlıq əsərlərinin şüşə və fasadlarının təmizlənməsi və qulluğu müəyyən çətinliklər yaratdığından qarşıya çıxan problemin həllində bizim şirkətimizin istifadə etdiyi PURAQLEEN ® sistemi ideal vasitədir.
Bu sistemin binaların fasadlarının, bağlı piyadə yeraltı keçidlərin və körpülərin, ictimai nəqliyyat vasitələrinin dayanacaqlarının, avtomobil yolları və dəmiryolları boyunca olan qoruyucu ekranların, reklam lövhələrinin təmizlənməsində istifadəsi iş qabiliyyətini yüksəltməyə və bahalı qaldırıcı avadanlıqdan (avtomobil vışkaları, qaldırıcılar və s.) və sənaye alpinistlərinin xidmətlərindən istifadədən imtina etmək (daha təhlükəsizdir) hesabına təmizliyə xərclənən vəsaitin azaldılmasını təmin edir.

Şirkətimiz, eyni zamanda, mənzil və ofislərin texniki qulluğu xidmətini də göstərməyə başlamışdır. Bu xidmətlərə sanitariya texnikasının təmiri, məişət texnikasının qoşulması və təmiri, elektrik quraşdırma işləri, mebelin yerinin dəyişdirilməsi və təmiri və evdəki müxtəlif təmir işləri aiddir. Tərəfimizdən təqdim olunan usta bütün lazımi alətləri, həmçinin tez və keyfiyyətli işə zəmanət verən bütün bilik və bacarıqlarını özü ilə gətirəcək. Bizim mütəxəssislər görülən işin bütün mərhələlərini ciddi nəzarət altında saxlayırlar. Müştərilərimizin iri şirkət və ya fiziki şəxs olmasından asılı olmayaraq, onlar həmişə yüksək keyfiyyətli xidmətlərin tam kompleksi ilə vaxtında təmin olunacaqlar.

Профессиональная уборка помещений – это сфера деятельности, в которой мы добились бесспорных успехов. Все благодаря не только профессионализму наших сотрудников, но и качественным, экологически чистым моющим средствам и оборудованию, с помощью которого мы производим сухую и влажную уборку помещений. От чистоты и порядка в помещении, нередко зависит чистота и порядок в делах бизнеса и работе персонала наших клиентов.

Со временем, рыночная необходимость, заставила нас расширить сферу клининга и на уборку квартир. На сегодняшний день уборка квартир стала целой наукой, которая включает в себя правила ухода за всем многообразием дорогостоящих поверхностей, встречающееся в наших домах, а так же работа с современной бытовой техникой. Уборка помещений профессиональной клининговой компанией – это качественно иной уровень чистоты и гигиены.

Сейчас архитекторы часто проектируют удивительные стеклянные здания в самых современных стилях. Но такой вид архитектуры также означает, что стекла и фасады подобных зданий могут быть чрезвычайно труднодоступными для очистки и обслуживания. Идеальным выходом из сложившейся ситуации является удобная система PURAQLEEN®, которую использует наша компания для подобных целей.
Применение данной системы для мытья фасадов зданий, крытых пешеходных переходов и мостов, остановок общественного транспорта, защитных экранов вдоль автомобильных, железных дорог, рекламных вывесок и щитов, позволяет значительно увеличить производительность работы и сократить расходы за счет отказа от применения дорогостоящего подъемного оборудования (автомобильных вышек, подъемников и т.п.) и услуг промышленных альпинистов (что значительно безопаснее), а также снизить издержки.

Со временем наша компания стала так же осуществлять услуги по техническому обслуживанию квартир и офисов. Ремонт сантехники, подключение и ремонт бытовой техники, электромонтажные работы, перестановка или починка мебели, а так же разные ремонтные работы по дому. Прибывший мастер привезет с собой все необходимые инструменты и несомненно, весь багаж своих знаний и опыта для быстрой и квалифицированной работы. Наши специалисты ведут строгий контроль над всеми этапами производимых работ. Будь то крупная компания или частное лицо, они всегда могут получить полный комплекс своевременных сервисных услуг.

The professional cleaning of premises is a field of activity in which we have achieved indisputable successes. This is due to not only the professionalism of our employees, but the high quality, ecological cleaning products and equipment which we use for both dry and damp cleaning of the premises. The clean and orderly way we have business dealings with our clients often relates to the cleanliness and tidiness of the premises.

In time, market necessity moved us to expand our cleaning services to the cleaning of apartments. Today, the cleaning of apartments has become a science that includes the care of all varieties of expensive surfaces met on premises as well as the use of modern home appliances. The cleaning of the premises by a professional cleaning company offers a different level of quality cleaning and hygiene.

Today, architects often design striking glass buildings in modern building styles. However, this kind of design also means that the glass facades of such buildings can be extremely difficult to access for cleaning and maintenance. The ideal solution for this kind of problem can be found in the convenient PURAQLEEN ® system our company uses for such purposes.

The application of this system for washing facades of buildings, covered pedestrian crossings and bridges, public transportation stops, automobile filter screens, railways, and advertising signboards allows for increased work productivity. It also cuts down expenses due to not using expensive elevating equipment (automobile hoists, lifts, etc.) and industrial window washers.

In time, our company began to offer maintenance service of apartments and offices. This includes plumbing repairs, home appliances repair and installation, electric installation, moving of furniture and repair, and other repair work on the house. Any of our skilled workmen will bring with him all the necessary tools and his wide array of knowledge and experience to complete the job quickly and professionally. Our experts maintain strict control over all stages of work in progress. Whether it be a large company or a private client, one can always receive a complete range of modern services.

Our advantages

  • Outlet
  • Online trading
  • Production company

Location

Write a review

Working hours

  • Monday Closed
  • Tuesday Closed
  • Wednesday Closed
  • Thursday Closed
  • Friday Closed
  • Saturday Closed
  • Sunday Closed

Company added DM Admin YT

Send message

Send message
This company added to favorites 0 time
Система Orphus